Schoolcommissie


De schoolcommissie bestaat uit betrokken ouders met een algemene of specifieke deskundigheid.

Zij fungeren als klankbord voor de directeur met betrekking tot het beleid van de school. Zij adviseren de directeur gevraagd en ongevraagd o.a. over de kwaliteit en vormgeving van de levensbeschouwelijke, pedagogische en didactische identiteit van de school, financieel en beheersmatig beleid en personeelsbeleid.

De commissie heeft geen formele bevoegdheden, wel zijn de adviezen zeer zwaarwegend. De directeur verzoekt, na overleg met de zittende leden, ouders zitting te nemen in de commissie.

Leden van de schoolcommissie worden voor 3 jaar benoemd en kunnen 2 maal worden herbenoemd