Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) vormt de schakel tussen ouders, lerarenteam, Schoolcommissie en Oudervereniging. De MR bestaat uit vier leden, twee teamleden en twee ouders. De teamleden worden uit en door het team gekozen, de ouderleden uit en door de ouders. De zittingsduur van de leden is, afgezien van de mogelijkheid tot herverkiezing, drie jaar.

Leden:
Sven Hermans (ouder, voorzitter)
Daniël van Bakel (ouder)
Ria van der Scheer (leerkracht, secretaris)
Elsabeth van Boekel (leerkracht)
 

Via de MR hebben de ouders en het team inspraak in het beleid van de school. Om goed te kunnen functioneren wil de MR graag geïnformeerd zijn over zaken die spelen.
De MR vergadert minimaal 4 maal per jaar. Daarnaast is bij iedere vergadering van de Schoolcommissie een oudervertegenwoordiger van de MR aanwezig om up-to-date informatie te verkrijgen en te geven.
Beurtelings vertegenwoordigen een teamlid of een ouder onze school in de (P)GMR (Personeels) Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-raad) van Stichting Jong Leren.
De MR doet via de Nieuwsbrief verslag van haar activiteiten.

Contact
mr.theresia@jl.nu