Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) vormt de schakel tussen ouders, lerarenteam, Schoolcommissie en Oudervereniging. De MR bestaat uit vier leden, twee teamleden en twee ouders. De teamleden worden uit en door het team gekozen, de ouderleden uit en door de ouders. De zittingsduur van de leden is, afgezien van de mogelijkheid tot herverkiezing, drie jaar.

Leden:
Steven Slijper (ouder, voorzitter)
Hubert van Aalderen (ouder, secretaris)
Ria van der Scheer (leerkracht)
Elsabeth van Boekel (leerkracht)

Via de MR hebben de ouders en het team inspraak in het beleid van de school. Om goed te kunnen functioneren wil de MR graag geïnformeerd zijn over zaken die spelen. De MR doet via de Nieuwsbrief verslag van haar activiteiten.

Contact
mr.theresia@jl.nu

De volgende MR vergadering is op 10-07-2018 om 20.00 uur. 
Agenda 10 juli 2018

Notulen MR vergadering:
17 mei 2018
15 maart 2018
18 januari 2018
9 november 2017
28 september 2017