Sociaal-emotionele ontwikkeling met 'De Vreedzame School'


De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School is een succes. Recent onderzoek laat zien dat leerkrachten en directies van deelnemende scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School.

Naast de genoemde verschillen in school- en klasklimaat, rapporteren scholen die al drie jaar of langer met het programma werken een afname van het aantal conflicten sinds de invoering van het programma. Bovendien geven leerkrachten op grote schaal aan dat het programma effect heeft op het gedrag van leerlingen. Zij gedragen zich rustiger en verantwoordelijker, gaan respectvoller met elkaar om, houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter en laten zich beter aanspreken door leerkrachten van jongere groepen. Met als resultaat voor de leerkrachten dat er een beter klimaat is om les te kunnen geven.

Door het naleven van deze methode en elke week met de kinderen te praten over omgangs- en gedragsregels,  hopen wij dat elk kind zich veilig en geaccepteerd voelt op school en in de klas. Desondanks hebben wij op de St. Theresiaschool een anti-pestprotocol, dit is wettelijk verplicht. In dit protocol staan de regels en procedures over hoe we met pesten omgaan. Een protocol geeft ons handvatten;
 

“We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen".

Het anti-pestprotocol richt zich op:

Het anti-pestprotocol is opgesteld om aan te geven hoe er op de St. Theresiaschool wordt omgegaan met pestgedrag. Pesten kan en mag niet getolereerd worden. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich op de St. Theresiaschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken als zich ongewenste situaties voordoen.

Wilt u meer informatie over De Vreedzame School? Klik hier.