Leerplicht en verzuimprotocol

De school heeft zich te houden aan de Leerplichtwet. Op grond van deze wet hebben alle kinderen die in Nederland wonen of langere tijd verblijven, de plicht naar school te gaan. 
Onze Stichting (Jong Leren) heeft de praktische afspraken ten aanzien van verzuim in een protocol 'Leerplicht en schoolverzuim' vastgelegd, zodat bij alle betrokkenen de regels, afspraken en taken duidelijk zijn. Dit maakt het ook mogelijk om snel en adequaat te reageren op verzuim en op aan verzuim gerelateerde gedragsproblematiek. 

Formulieren om extra verlof aan te vragen Samenvatting van het protocol 'Leerplicht en schoolverzuim'
Het protocol bevordert de communicatie en informatieoverdracht over verzuimende leerlingen tussen ketenpartners zoals leerkrachten, leerplichtambtenaren en hulpverleners. Deze kunnen hierdoor sneller en gepast hulp bieden om de leerling verder te begeleiden. Het verzuimprotocol wordt vierjaarlijks door het bestuur geëvalueerd, zodat het actueel blijft. 
Iedere school van Jong Leren hanteert dit verzuimprotocol. 

Wij verwachten van ouders/verzorgers dat: Als school zorgen wij ervoor dat: Wanneer mag je afwijken van de leerplicht? Extra verlof Verlof bij gewichtige omstandigheden: In het geval van 10 schooldagen of minder per jaar beslist de directeur. In geval van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Bij meer dan 10 schooldagen gaat het vaak om situaties waarin sprake is van een medische of sociale indicatie.